Közelebb hozni a teológiát. Tanulmányok a kolozsvári hittudományi képzés kettős jubileuma tiszteletére - könyvajánló

Közelebb hozni a teológiát. Tanulmányok a kolozsvári hittudományi képzés kettős jubileuma tiszteletére - könyvajánló

[Előszó] E kötetnek a címe – Közelebb hozni a teológiát – megegyezik annak a jubileumi online-szimpóziumnak a mottójával, amelyet 2021. november 12–13 között a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karán abból az alkalomból rendeztek meg, hogy ennek a karnak a megalapításával, 25 évvel korábban, 1996-ban tért vissza egyetemi keretek közé a hittudomány erdélyi művelése.

Ennek kezdetei ugyanis visszanyúlnak 1581. május 12-ig, amikor is Báthory István, Erdély fejedelme és a Lengyel-Litván Államszövetség uralkodója királyi alapítólevelével létrehozta a Kolozsvári Jezsuita Kollégiumot. Az Academia Claudiopolitana egyetemi státussal rendelkező intézményként felhatalmazást nyert arra, hogy bakkalaureátusi, magiszteri és doktori egyetemi fokozatokat adhasson ki. Ez a latin tannyelvű felsőoktatási intézmény szerkezetében a bölcsészeti és a teológia karral kezdte meg működését. A koronavírus-járvány körüli hatósági megszorítások miatt a virtuális tér adta kommunikációs lehetőségeket igénybe vevő tudományos szimpózium ennek a 440 évvel ezelőtti történelmi eseménynek is méltó emléket kívánt állítani.

Jelen kötet első öt tanulmánya az említett ünnepi szimpóziumon elhangzott tudományos előadások szövegét adja szerkesztett formában az olvasó kezébe. A kötetben található további hat írás a kolozsvári katolikus teológia kar főállású és társult oktatói egy részének a munkája. A kiadvány utolsó része magába foglalja azokat a köszöntő és köszönő beszédeket, amelyeket az ünnepi esemény díszvendégei tartottak, annak kezdetén vagy végén.

A Közelebb hozni a teológiát szándéka magába foglalja magának az ünneplő és ünnepelt intézménynek, Erdély egyetlen magyar tannyelvű katolikus hittudományi karának a fókuszba helyezését, hiszen egyáltalán nem magától értetődő tény és lehetőség, hogy a Babeș-Bolyai Tudományegyetem keretei között a katolikus teológia kar 21 másik fakultás társaságában alkotja azon universitas közösségét, mely jezsuita gyökereit egyre tudatosabban szeme előtt tartva a „traditio et excellentia”, vagyis a „hagyomány és kiválóság” jegyében tölti be ma is küldetését.

Az e kötetben található írások persze a teológiát, mint hittudományt is közelebb kívánják hozni a tisztelt olvasóhoz. A „közelebb” pedig reményeink szerint itt elsősorban abban fog megmutatkozni, hogy az egymástól függetlenül olvasható szövegek továbbgondolásra, egyéni, önálló reflexióra fogják serkenteni az érdeklődő olvasót. Hiszen a teológia egészen általános értelemben hitről szóló reflexió, s mint olyan, egyidős a kereszténységgel. A teológia, mint hittudomány későbbi kialakulása viszont már annak a meggyőződésnek a kifejeződése, hogy a keresztény hittartalmakat minden korban a legmagasabb műveltség gondolati szintjén is elő kell terjeszteni. A vallásos világképpel szemben megfogalmazódó ellenvetések nyomán a modern hittudomány annak fontosságát is fokozatosan felismerte, hogy a keresztény hit igazsága ki kell, hogy állja az emberi ész kritikai vizsgálódását, ha kognitív értelemben fejlődni szeretne. Meggyőződésünk, hogy – ha ez a fejlődés modern tudományelméleti keretek között történik –, a teológia a jövőben is megőrizheti létjogosultságát az egyetemek és a tudományok világában.

Kolozsvár, 2022. szeptember 27-én,

Vik János

dékán

 Borito

A kötet tanulmányai:

ERDŐ PÉTER
A teológiai karok szerepe és jövője a XXI. századi egyetemek világában

TÓTH TAMÁS
A jezsuita vezetésű Collegium Germanicum et Hungaricum növendékei a XVII. századi Magyar Királyságból

GÁBOR CSILLA
Bölcsészet és teológia között: hagyományok, távlatok és három rövid esettanulmány

MARTON JÓZSEF
Márton Áron és a teológiai képzés – krisztushívők és papok részére

ZAMFIR KORINNA
„A szolgálatok sokfélék, de az Úr ugyanaz” (1Kor 12,5)
Szolgálatok a korai egyházban az Újszövetség tükrében

SÁRKÁNY PÉTER
Képzés és kinyilatkoztatás
Romano Guardini Bildung-filozófiája

BODOR ATTILA
A bibliai szövegek identitásformáló ereje egykor és ma

KISS GÁBOR
Közelebb hozni a házassági semmisségi pereket
Szinodalitás és az eljárásjog

CSISZÁR KLÁRA
There is always hope?
Pasztorális teológia az ember átfogó fejlődésének szolgálatában

VIK JÁNOS
Széljegyzetek a teológia mint hittudomány műveléséhez

Szerkesztő: Vik János

A kötet a Jezsuita Kiadó honlapján rendelhető meg: https://jezsuitakiado.hu/termek/kozelebb-hozni-a-teologiat/