Fejes Ildikó „A vallásosság történelmi és szociológiai dimenziói Csíkban” - könyvismertető

Fejes Ildikó „A vallásosság történelmi és szociológiai dimenziói Csíkban” - könyvismertető

A székelyföldi csíki régió katolikus népessége romániai viszonylatban is kiemelkedően vallásosnak számít, ennek okait tárgyalja könyvében Fejes Ildikó. A könyv két jelentősebb részből áll, a régió egyházi-vallási életének és az azt meghatározó társadalmi gazdasági tényezőknek egy történeti áttekintéséből, valamint egy kvantitatív szociológiai elemzésből – a könyv törzsanyagát az utóbbi képezi. Mint már ez a felépítés is sejteti, a szerző arra a feltételezésre építi könyvét, hogy a csíki katolikusok jelenlegi vallásosságának mértéke és milyensége a régió politikai-társadalmi-gazdasági története alapján érthető meg, és nem utolsó sorban egyháztörténeti sajátossága, azaz a ferences szerzetesek történeti jelenléte által meghatározott. Erre a feltételezésre alapozva a szerző hat hipotézist fogalmaz meg, a könyv második fele (ötödik fejezete) pedig az ezek vizsgálatát tartalmazó hat (al)fejezetből áll. Elsőként a vallásosság általános jellemzését végzi el a kvantitatív vallásszociológiai elemzésekben leggyakrabban használt mutatók alapján. Ezt követően a regionális identitás és vallásosság kapcsolatát vizsgálja, majd az egyházzal, mint intézménnyel szembeni viszonyulásokat, a régió sajátosságának tekinthető csíksomlyói kegyhely és az ezzel összekapcsolódó Mária-kultusz vallásosságra gyakorolt hatását, az értékrend és vallásosság összefüggéseit, végül pedig egy korábbi kvantitatív kutatás alapján kialakított vallásosság-tipológia típusait vizsgálja.

Röviden összegezve a szerző a következő megállapításokra jut.

a. A csíki katolikusok vallásosabbak mind a romániai, mind a magyarországi, de még az erdélyi magyaroknál is. Vallásosságuk legfontosabb szocio-demográfiai mutatókkal a már jól ismert módon függ össze.
b. A fentiek mellett azonban e vallásosság szoros kapcsolatban van a csíkiak regionális identitásával is, minél erősebb valakinek a szűkebb térség (Csík) iránti ragaszkodása, annál vallásosabb is.
c. Az egyház társadalmi jelenléte, nem vallási jellegű társadalmi szerepvállalása általános elfogadottságnak örvend, a papok pedig, bár viszonylag szegénynek tartják őket, az elöljárók közül a legnagyobb bizalomnak örvendenek.
d. A több mint fél évezrede jelen levő ferences szerzeteseknek a jelenben is fontos szerepe van a vallásos kultúra megőrzésében és továbbadásában, a csíksomlyói kegyhelyhez és búcsúhoz kapcsolódó hitvilág és vallási gyakorlat fontos és jellegzetes eleme a csíkiak vallásosságának.
e. A preindusztriális társadalmakra általában jellemző módon a konzervatív értékrend és a hagyománytisztelet itt is erősebb vallásossággal jár együtt. Márpedig Csíkban a többség inkább konzervatív és hagyománytisztelő, ami hozzájárul a vallásosság magasabb fokához. És ezzel szoros összefüggésben, amennyiben megkülönböztetünk egy „premodern” és egy „modern” vallásosság-típust, a csíkiakra nagymértékben az előző, hagyományos vallásosság jellemző.

Fejes Ildikó könyve nagy horderejű, egyedülálló empirikus kutatásra épülő elemzés, amely számos új szempontból bővíti az romániai/erdélyi vallásszociológia kutatási eredményeit. A 2018-ban megjelenő könyv a kereskedelemben már nem kapható, de reméljük, hogy hamarosan online is elérhetővé válik.

A könyv tartalomjegyzéke

Fejes Ildikó egyéb publikációi